Skip to main content

Kurs 2: Kurs for ansvarshavende

Varighet: 12 timer over 2 dager

Følgende tema skal inngå i opplæringen:

Emne Merknader
Introduksjon  
Lover og regler Vegtrafikkloven, byggherreforskriften
Skiltforskriften kap 14 Spesielle bestemmelser for arbeid på veg
Grave- oq arbeidstillatelse  
Utarbeidelse, godkjenning og kontroll av arbeidsvarslingsplaner Gjennomgang av rutiner
Risikovurderinger  
Hensikt med ulike typer varsling Farevarsling, oppmerksomhetsøkning, informasjon, leding, regulering, inkl kapasitetsberegninq
Krav til varslingsutstyr Tekniske krav, oppsetting, renhold tilsyn
Virkemåte for ulike typer sikring, når kan/skal de anvendes Langsgående sikring mot kjøretøy Sikring mot myke trafikanter Tversgående sikring på kjørebanen Tversgående sikring på kjøretøy
Krav til arbeidsstedet Belysning, standard på tilbud for myke trafikanter, inn- og utkjøring, plassering av rigg varelager parkering.
Fremkommelighet for alle Kollektivtrafikk, gående, syklende, funksjonshemmede. Universell utforming.
Stans av trafikk Opptreden ved midlertidig stans av trafikk
Føring av loggbok  
Kontroll og sanksjoner  
Eksamen  

Ja takk, vi vil på kurs.

Kurs