Innhold

Kurs 2: Kurs for ansvarshavende

Varighet: 12 timer over 2 dager

Følgende tema skal inngå i opplæringen:

Emne
Merknader

Introduksjon

Lover og regler
Vegtrafikkloven, byggherreforskriften

Skiltforskriften kap 14
Spesielle bestemmelser for arbeid på veg

Grave- oq arbeidstillatelse

Utarbeidelse, godkjenning og kontroll av arbeidsvarslingsplaner
Gjennomgang av rutiner

Risikovurderinger

Hensikt med ulike typer varsling
Farevarsling, oppmerksomhetsøkning, informasjon, leding, regulering, inkl kapasitetsberegninq

Krav til varslingsutstyr
Tekniske krav, oppsetting, renhold tilsyn

Virkemåte for ulike typer sikring, når kan/skal de anvendes
Langsgående sikring mot kjøretøy Sikring mot myke trafikanter Tversgående sikring på kjørebanen Tversgående sikring på kjøretøy

Krav til arbeidsstedet
Belysning, standard på tilbud for myke trafikanter, inn- og utkjøring, plassering av rigg varelager parkering.

Fremkommelighet for alle
Kollektivtrafikk, gående, syklende, funksjonshemmede. Universell utforming.

Stans av trafikk
Opptreden ved midlertidig stans av trafikk

Føring av loggbok

Kontroll og sanksjoner

Eksamen

Ja takk, vi vil på kurs.

    Kurs